سوابق کاری

مدیر عامل شرکت ماهان تمدن آریا
مدیر عامل شرکت مسافرتی مشتاق سفر پارس
عضو هیات مدیره marila turism
نماینده رسمی atena travel
نماینده رسمیmy world
لیسانس حقوق
فوق لیسانس حقوق بین المللی.
لیسانس مدیریت بازرگانی
مدرک مدیر فنی بند ب
عضو اتاق بازرگانی ایران‌
عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
عضو اتاق بازرگانی ایران و کانادا
عضو اتحادیه خدمات الکترونیک ایران